Rebecca Miller, Conductor Rebecca Miller, Conductor Rebecca Miller, Conductor Rebecca Miller, Conductor Rebecca Miller, Conductor Rebecca Miller, Conductor Rebecca Miller, Conductor Rebecca Miller, Conductor Rebecca Miller, Conductor
Rebecca Miller, Conductor
Reviews
Härligt välljudande (Lovely Sounds)

Det är ju alltid en chansning att gå på konserter med nyskriven eller åtminstone mer okänd musik. Men när det funkar - som det oftast gör hos Uppsala Kammarorkester - kan det bli hur bra som helst efter förutsättningarna. Och denna gång var det så.

Med kompositören Ylva Skog på plats i salongen ansträngde sig kanske både uttrycksfulla Rebecca Miller, en härlig personlighet på dirigentpulten, och orkestern lite extra. Inledande "They call her Love" var ett stämningsfullt stycke med filmiska kvaliteter för stråkorkester, tillägnat en chimpans med det vackra namnet Love. Från inledande pianissimo till pumpande ostinatobasar och tremolognidande violiner visade det på en tonsättare som kan sina saker. Absolut ett verk som förtjänar att inlemmas i repertoaren.

Det gäller självfallet inte minst för amerikanska Amy Beachs "Pianokonsert i ciss-moll". Detta musikaliska underbarn fick verka i hård motvind i förra sekelskiftets societé i Boston. Trots att hon själv var virtuos pianist fick hon för sin make bara ge en konsert per år. Förhoppningsvis spelade hon då ändå just detta stycke som var en glad överraskning. Brittiske solisten Danny Driver tog ut svängarna ordentligt och han hade att ta av.

Stycket bjöd på stora variationer, allt sammanhållet av Beachs känsla både för melodier, klanger och drama, och inte minst en hel del humor. Det smått pastoralt vackra i "Largot" kontrasterade starkt mot avslutande delen "Allegro con scioltezza" där musiken närmade sig det bombastiska. Detta lyssnar jag gärna på fler gånger. Paret Miller/Driver har spelat in det också, kvällens konsert var första gången live.

Som var det första gången hörde jag också Ludwig van Beethovens andra symfoni. Den brukar jag för det mesta avfärda som ett slags övningsstycke inför de stora symfonierna som startar med den tredje på väg mot den monumentala nionde. Men här i Rebecca Millers och Kammarorkesterns tolkning kom den plötsligt ut ur garderoben.


Nu fanns den i sin egen rätt, en riktigt spännande sådan. Det säger förstås något om mina egna begränsade öron tidigare, men inte minst om kapaciteten hos dessa musiker. Och kompositören, Beethoven visar upp en humoristisk och omväxlande sida i sitt komponerande.

Så det var en riktigt uppfriskande konsert där det genomtänkta programmet visade alla från sina bästa sidor. Mer sådant!

---------------------

Rough Translation (from Google Translate) - More accurate translation coming soon!

It is always a gamble to go to concerts with newly written or at least more unknown music. But when it works - as it usually does at Uppsala Chamber Orchestra - it can be as good as it can be. And this time it was.

With composer Ylva Skog in place in the auditorium, perhaps both expressive Rebecca Miller, a wonderful personality at the conductor's desk, and the orchestra gave a bit extra. The first piece "They Call Her Love" was an atmospheric piece of cinematic qualities for string orchestra, dedicated to a chimpanzee with the beautiful name Love. From the introductory pianissimo to the pumping bass ostinato and seductive tremolo in the violins, the piece showed a composer who really knows her stuff. It was absolutely a work that deserves to be incorporated into the repertoire.

This is true, of course, for American Amy Beach's "Piano Concert in C-sharp minor". This musical prodigy was faced with adversity and a difficult life in last century's Boston society. Although she was a virtuoso pianist, her domineering husband limited her to giving only one concert per year. Thankfully, she still played this piece, which was a delightful surprise. British soloist Danny Driver gave a great effort, and still had some energy in reserve.

The piece offered great variation, all accompanied by Beach's feel for melodies, songs and drama, and not the least, a lot of humor. The beautiful little pastorale in "Largo" contrasted strongly with the final part "Allegro con scioltezza" where the music approached the bombastic. I would like to listen to this more often. The couple Miller / Driver have recorded the piece as well, but the evening's concert was the couple's first live performance together.

As if for the first time, I also heard Ludwig van Beethoven's second symphony. I usually dismiss it the idea that the big symphonies start with the third and continue to the monumental ninth. But here in Rebecca Miller's and Chamber Orchestra's interpretation, it suddenly came out of the its shell.

Now it stood in its own right, a really exciting way. Of course, it says something about my own limited ears, but not least about the capacity of these musicians. And the composer Beethoven’s humour and varied styles were on display.

So it was a really refreshing concert where the thoughtful program showed everyone in their best light. More like this!

Björn G Stenberg, Upsala Nya Tidning (Upsala News)
Related Link
Back to List
Back to Top